Statut

STATUT AUTOMOBILKLUBU TOMASZOWSKIEGO

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

& 1

Automobilklub Tomaszowski zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

& 2

Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Związku.

& 3

1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

& 4

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

& 5

1. Klub ma prawo używania pieczątki i odznak według wzorów i zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

& 6

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział II

Cel i środki działania

& 7

Celem Klubu jest:

1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Organizacja i popularyzacja masowego oraz wyczynowego sportu motorowego.
4. Organizacja turystyki motorowej.

& 8

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Organizowanie zawodów samochodowych, kartingowych, motorowych.
3. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych.
4. Propagowanie turystyki motorowej.
5. Propagowanie i prowadzenie doskonalenia kierowców.
6. Szkolenie Członków w celu zdobywania kwalifikacji na asystentów i komisarzy sportowych i turystycznych.
7. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8. Rozwijanie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na merytoryczną działalność Klubu.
9. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją, oraz życia klubowego.
10. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

& 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Rzeczywistych
2. Honorowych
3. Wspierających

& 10

1. Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej interesujący się sportem motorowym lub zagadnieniami motoryzacyjnymi.
2. Członkiem honorowym może być długoletni, szczególnie zasłużony w zakresie motoryzacji działacz Klubu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu i opłacająca składki członkowskie.
4. Członkiem rzeczywistym Klubu może być młodociany Obywatel Polski z zachowaniem zasad określonych w art. 3 ust.213 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104).

& 11

1. Członkowie rzeczywiści i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.

& 12

1. Członkom rzeczywistym i honorowym przysługuje prawo:
– Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu.
– Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.
– Branie udziału w pracach Klubu we właściwych dla siebie dziedzinach działalności oraz uczestniczenie w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w statutowych organach Klubu.
– Korzystanie ze szkolenia sportowego i techn. Prowadzonego przez Klub.
– Reprezentowanie barw i noszenie odznak Klubu na określonych zasadach.
– Branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych w Klubie.
– Bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd.

2. Członkowie wspierający mają prawo członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw Klubu.

& 13

1. Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:
– Brać czynny udział w działalności Klubu, oraz przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
– Regularnie opłacać składki.
– Podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji.
– Chronić własność Klubu, jako wspólnego dobra.
– Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu.
– Krzewić kulturę motoryzacyjną.

2. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu, zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego opłacania zadeklarowanych składek.

& 14

1. Członkostwo ustaje wskutek:
– Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
– Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.
– Wykluczenia z Klubu.

2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Klubu lub nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

& 15

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę na piśmie.
2. Nagrodę rzeczową.
3. Dyplom.
4. Honorową odznakę Klubu.

& 16

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może nakładać na członków rzeczywistych następujące kary:
– Upomnienie.
– Nagana.
– Nagana z ostrzeżeniem.
– Zawieszenie w prawach członka Klubu na okres do 2 lat.
– Wykluczenie z Klubu.

2. Od decyzji o ukaranie przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania członków Automobilklubu Tomaszowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie członków Automobilklubu Tomaszowskiego.

& 17

1. W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież w wieku do lat 18 za zgodą ich prawnych opiekunów.
2. Zasady udziału młodzieży w działalności Klubu określa regulamin ustalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

& 18

1. Władzami Klubu są:

– Walne Zebranie.
– Zarząd.
– Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.
3. W okresie kadencji, Zarząd i Komisja Rewizyjna, mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania uchwały Walnego Zebrania, podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
5. Głosowanie władz Klubu jest jawne, chyba, że w sporadycznych wypadkach uchwalono głosowanie tajne.

& 19

1. Walne Zebranie Klubu jest jego najwyższą władzą.
2. Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu odbywają się co 4 lata, a Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Automobilklubu odbywa się raz w roku, w terminie do dnia 31 marca.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego, podając te dane do wiadomości Walnego Zebrania, nie dłużej niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Klubu należy:
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
– Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
– Uchwalenie głównych kierunków działania Klubu na następny okres działalności.
– Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w przypadku, gdy Zebranie jest sprawozdawczo-wyborcze, wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów P. Z. Mot.
– Uchwalenie zmian statutu Klubu.
– Nadanie godności członków honorowych Klubu.
– Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków a w tym odwołań od kar dyscyplinarnych, a także wniesionych przez władze Klubu.

& 20

W walnym zebraniu członków Klubu biorą udział:

1. Z głosem decydującym członkowie rzeczywiści, honorowi bąd? ich delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego.
2. Z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

& 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu
– Z własnej inicjatywy.
– Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
– Na żądanie, co najmniej 1/3 członków Klubu.
– Na żądanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest najpó?niej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku-żądania.

& 22

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.
2. Zarząd Klubu składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
– Kierowanie działalnością Klubu.
– Uchwalanie Planów Pracy i Preliminarza budżetowego Klubu.
– Zarządzanie majątkiem Klubu.
– Ustalanie wysokości składek członkowskich zgodnie z uchwałą Z. G. PZMot.
– Koordynowanie i nadzorowanie działalności Klubu.
– Powoływanie i rozwiązywanie Sekcji i zatwierdzanie ich regulaminów.
– Opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy, ramowych regulaminów sportowych.
– Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania członków Klubu oraz określenie sposobu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
– Uzgadnianie z Zarządem Okręgowym PZMot. kandydatów na stanowisko urzędujących członków Zarządu Klubu i Głównego Księgowego.
– Rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu
– Nakładanie kar dyscyplinarnych na członków Klubu
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

& 23

1. Zarząd Klubu wybiera ze swego składu osobowego Prezydium składające się z pięciu osób- członków Zarządu w tym Prezesa, dwóch Vice Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd.
2. Prezydium kieruje działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu w granicach ustalonych przez Zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:
– Zwoływanie Walnych Zebrań członków Klubu.
– Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
– Uchwalanie planów pracy i preliminarza budżetowego.
– Powoływanie Sekcji.
3. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

& 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób-członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
– Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
– Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi.
– Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

& 25

Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję Rewizyjną Klubu.

& 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i Fundusz Klubu

& 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, rachunki i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
– Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
– Dotacje.
– Wpływy z działalności statutowej.
– Dochody z innej działalności.
– Wpływy z działalności gospodarczej, handlowej i wydawniczej prowadzonej w oparciu o odpowiednie przepisy państwowe resortowe i samorządowe.

& 28

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika Klubu.

& 29

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgowy PZMot.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu

& 30

1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej przy obecności co najmniej 1/2 liczby ogólnej członków (delegatów) uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym lub podjętej w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
2. W razie rozwiązania Klubu, jego majątek przechodzi na rzecz P.Z.Mot.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.